Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin.

 

Algemeen.

Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin  is opgericht door Evelyn Sanders (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Veghel en ingeschreven bij BIG register onder nummer; 09040991030 kwaliteitsregister V&VN onder nummer 272341  en BTW nummer NL001886725B77.

Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin  richt zich op het coachen van kinderen , jongeren en hun ouders. Hiernaast worden trainingen aangeboden voor ouders , kinderen en jongeren ( hierna te noemen de cliënt )

Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin is geopend op woensdag en vrijdag voor coaching. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Telefonisch ben ik ook op andere dagen vanaf 18.00 uur te bereiken.

Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Observatie en verslag.

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Coaching/begeleiding kinderen tot en met 15  jaar.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin  kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Verantwoordelijkheid.

Leef jezelf  Praktijk voor kind en gezin is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Regels rondom een afspraak voor kinderen.

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

Verhindering.

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen wordt de telefoon van Leef jezelf niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Tarieven.

De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin  (www.leefjezelf.com) of zijn op te vragen bij Leef jezelf .

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin  houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

Betalingsvoorwaarden.

Er wordt direct na het afnemen van de dienst(en) gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 7 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is  Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin , is Leef jezelf genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin  gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

In het geval van een training is het mogelijk dat deze in twee termijnen wordt voldaan. De eerste termijn dient voor aanvang van de training te zijn voldaan. De tweede termijn dient te zijn betaald voor aanvang van de tweede helft van de training.

Aansprakelijkheid.

Het advies van Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leef jezelf. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin.

Bij zorgen over lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Toepasselijk recht en geschillen.

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.leefjezelf.com. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

Contactgegevens

Leef jezelf Praktijk voor kind en gezin

Rietven105

5464PJ Veghel

+31 (0)6-27650140

evelyn@leefjezelf.com