Privacyverklaring

Als ondernemer ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Leef Jezelf Praktijk voor Kind en Gezin gevestigd Rietven 105 te Veghel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65819004

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Persoonsgegevens  worden enkel gebruikt om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening.

Indien u , uw persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze persoonsgegevens zullen  enkel gebruikt worden in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Het gaat hier over gegevens die ik in het kader van de training, coaching en begeleiding nodig of nuttig acht.

Deze persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld. Mocht er een overleg met derden zoals leerkracht of zorgaanbieder zijn is dit altijd met uw toestemming.

Beveiliging

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, een gerechtelijk bevel of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening van toepassing is.

Daarbij kun je denken aan de belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens. Maar alleen als hierom gevraagd wordt. De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren. Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website. Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies wat wordt aangegeven als u de website bezoekt.

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie.  Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je  alle cookies uitschakelt. Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind u hun privacy beleid met meer informatie.

 Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik moet mij  uiteraard wel houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo zal ik voor de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Natuurlijk respecteer ik uw privacy rechten zoals in de AVG aan u toegekende rechten. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.